Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yuhannanın Vahyi Kehanetleri Hangi Zaman Dilimini Kapsıyor? .

Vahiy kitafcs Hz. Isanın önemli havarilerinden ve Hz. ba nın hayatını anlatan 4 Incil’den sonuncusunun yazan. Haran Yuhanna tarafından yazıldığı İddia edilmektedir. İncirde Yuhannanın yazdığı İddia edilen İki mektup daha vardır-Havari Yuhanna tarafından, M S. 95 yılında Roma İmparatoru Tîtu Flavlua Domltlanus tarafından Ege Denizindeki Patmosa adasına sürülmüştü. Yuhanna bu adada sürgUn yıllarını geçirirken, Anadoluda, Ege Bölgeslnde bulunan 7 kiliseye hitaben yazdığı bu bölüm, Incilin 27. ve son bölümüdür. Havari Yuhanna adada bir mağarada bir görüm görerek, bunları yazıya geçirmesiyle bu kitapçık oluşmuştur. Hz. İsa’nın ikici defa yeryüzüne dönüşü öncesi olaylarla ilgili en kapsamlı açıklamalar, Incilin 27. kitabı olan Yuhanna’mn Vahyinde bulunmaktadır. En kapsamlı bilgi bu bölümde olmasına rağmen, en karmaşık ve çözümü en zor bilgiler de yine bu bölümdedir. Biz bu bölümde, bu bilgilerin çözümünden ziyade, hangi zamana ait olduğuyla ilgileneceğiz. Hz. Isanın ikinci gelişiyle ilgili diğer açıklamalar, benzer anlatımlarla Matta. Markoa, Luka İndilerinde bulunmaktadır. Ancak bu İndilerden geri dönüşün tarihini kestirmek çok kolay. Çünkü bu üç sinoptik IndTde, bizzat Hz. Isanın kenefi ağzından geri geliş tarihlerinin birçok yerde verildiğini görmüştük. İncilerden geri dönüşün MS. 1. yüzyıl ile 2. yüzyıl arasında bir tarihte olacağı çok açık anlaşılmaktadır (Matta-24). Bu konudaki incelemelerimizi konu ile ilgili bölümde genişçe vermiştik. Hz. Isanın, o anda çevresinde yaşayanlara daha bu dünyadan ayrılmadan, ikinci gdişini gerçekleşeceği. İndilerde birçok defe kendi ağzından söylediği görülmektedir. Pavlusun 1. ve 2. Selanikliler Mektuplan’nda da bu konudaki tartışmalardan görülmektedir. Bu yüzden ilk kilise döneminde yaşayanlar, Hz. Isanın gelişini çok yakın bir zaman dilimi İçinde gerçekleşeceğini beklediler.

MS 70 yılında Kudüsün ve Tapınağın yerle bir olması, geliş Daha ( ila bir jey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. I lala İkna olmayanlar için bir iane daha;

7-lfte tez geliyorumt Bu kitaptaki peygamberlik Özlerine uyma m mutlu! (VAty-22)

Hala yetmez diyenler için aon bolümden iki tane daha delil gösterebiliri- Bunları merak edenler kendileri zahmet edip baksınlar artık. Sanırım bir il erinin aklına hemen Incildeki Havari Petrusa ait olduğu İddia edilen mektuptaki zaman kavramı gelecektir (ZPetrus- 3# Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde 1 gün bin yıl ve bin yıl 1 gün gibidir.). Bütün bunlar durumu kurtarmak için geliştirilen şeylerdir- Neden mi? İleride Hz. İsa yeryüzüne ne zaman gelecek isimli bolumu okuduğunuzda duramu daha iyi anlara-m Ayrıca diğer ilk üç Incilde tiz. Isa “ben 2L yüzyılda ge-Icceğim demediğini ve bu nesil benim geleceğimi görecek dediğini de göz onune alarak olayları tekrar düşünelim. Bir de şu gerçeğe dikkatinizi çekerek bu değerlendirmeyi yapmanızı tavsiye ederim. Ashnda Havari Yuhanna’ya atfedilen Vahiy kıtabııun İncil Kanonuna (Kilisece Tann inlemesi olarak kabul edilmesi) dâhil edilmesi biraz zor olmuy-tu. Birçok kilise bu kitabın tanrısal olduğunu kabul etmedi, önceleri Yuluınnaya aidiyeti sorgulandı, özellikle Süryani, Ermeni gibi doğu kiliseleri bu bölümü Incil’e katmadılar. Protestanlığın kurucusu Martin Luther, Incili Almancaya çevirdiğinde ban bölümlerle. Vahiy bölümüne de doğa ki-likeleri gibi şüpheyle yaklaştı ve ayrı bir bölümde yer verdi. Bu kitapçıkla yatıp kalkan, yüzyıllardır bir tûrtü aslı çıkmayan kehanetleri zorlama yorumlarla günümüze uydurmaya çalışanlara, biraz da bu kitabın sıhhati üzerinde kafa yormalannı tavsiye ederiz. Tevrat ve Incilde bulunan kehanetlerin birçoğu MS. l- yüzyılda gerçeklenmişti. Hem Vahiy ve han de ilk aç Incilde bulunan ve gök cisimlerinden hahden bazı kehanetler daha var Gerçekleşmesi konusunda tereddütleri olanlar İçin son bir kehanetten daha bahsedelim:

24-25- Mim o günlerde, o Antlıdan sonra, Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek. Göksel güçler sanılacak.

26- O zaman İnsanoğlunun bulullar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Markoı-13)

Büyük yıkımın olduğu günlerde geri geliş Öncesi, bir de gökte bazı olaylardan bahsedilmektedir. Bunun kaynağı nedir. MS. 70 Kudüs ve tapınak yıkıldıktan sonra, MS. 79 da Vezüv patladı ve uzun süre yaydığı toz bulutundan güney ve ay görünmedi. Yani bu kehanette o yıllarda gerçekleşmişti. Kimse gökten yıldızlar düşecek, güneş sönüp yok olacak diye beklemesin. Zaten bu gök olaylarından sonra İsa gelecekse, kimse Armagedon savaşı olacak V4 diye ümitlenmesin, çünkü gökler bozulduğunda, onun gelişini görecek bir kimse veya Armagedon savaşı yapılacak bir yeryüzü parçası kalır mı? Bunu da belirtmiş olalım. Akıllarda Ur soru kalmasın.

Aslında bizim gibi birçok Hıristiyan İlahiyatçı da Incilde Mesih Öncesi olacağı yazılı olayların geçmişte olmuş olması muhtemel diye düşünmektedir. Gönümüzde Hıristiyan dünyada ABDlı ilahiyat Profesörlerinden WayneGrudem ve M Pumvellin birlikte yazdığı ve dilimize de çevrilen Hıristiyan İlahiyatı isimli eserde konu üzerinde genişçe tahliller yapılmıştır. Sonuçta gökteki belirtiler dışında diğerlerinin hepsinin gerçekleşmiş olduğunu akla yatkın buhnakta-lar® Bizce bu olayın belirtileri V zflvOn patlamasıyla gerçekleşmiş olması akla vattandır.