Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Eski Roma’da Burçlar

indir (1)Tiberius’un saltanatıyla birlikte Roma’da “Kaidelilerdin aralannda kuşkusuz çok sayıda şarlatan bulunan astrologlara da bu ad verilirdi sürgün edilişleri ve geri dönüşlerinin (ya da yola çıkmayışlarmın) uzun bir “öyküsü” başlar. Caligula kendisi aleyhindeki bir kehaneti yayan bir astrologu cezalandırır ama çeşitli tehlikelerden korktuğunda yıldız falına baktırır. Roma’nın en ünlü astrologlarından birisi, bu imparatorun saltanatı sırasında yaşamıştır: Bilinen ama kaybolmuş bir astroloji konumının yazarı Saydalı Dorot heas. Sonraki imparator Claudius, İtalya’daki tüm “Kaidelilerdin sürülmesine ilişkin bir karar alırken, Thrasylles’in, astrolog olan oğlu Balbillus’u yanında tutar. Balbillus daha sonra Seneca ile birlikte Neron’un öğretmeni olacaktır. Bu astrolog, birincil yöneltmelerden yola çıkarak öngörülerde bulunma tekniğinde Ptolemaios’un öncüsü olmuşa benzer.

Yıldızlann kaderi belirlediğine inanmak modadır. Bunla birlikte buna karşı çıkan ve dönemin siyasal ve toplumsal çalkantılan içinde kendini gösterenler vardır. Örneğin Büyük Plinius, yıldızlann kişi üstündeki etkisine inanmayı

reddeder, ama maddi şeyler üstündeki genel etkilerini kabul eder. Bu bir düşünürün aydın tavrıdır. Ötekiler, içlerinden birisi kendisine gençliğinde erken ve vahşice bir ölüm kehanetinde bulunduğu için “Kaldeliler”in ardına düşen imparatorları Demitianus gibi daha düşmanca davranırlar.

insanların saflığını kullanan çok sayıda açıkgözün yaptığı popüler astroloji yanmda, özellikle Neron (Î.S. yaklaşık 54) ve Diocletianus’un (284385) saltanattan sırasında üst düzeyde bir astroloji gelişir. Hadrianus,19 Antonius ve Marcus Aurelius’un saltanatlarında Roma’nın entelektüel hayatı gelişir ve Helenizm’in etkisine girer. Yunan dilinde birçok astroloji konumı yazılır. Filozof Plotinos (205-270) popüler astrolojiyi ve yıldızların kaderi belirlediğine inanmayı reddeder. “Yıldızlann bir etkisi var mı?” adlı yazısında yıldızların ilahi varlıklar olduklarını, ancak iyi ya da kötü etkilerinin olmadığım belirler.

Böylece Roma’da çok farklı biçimlere giren astrolojinin ilk hasımlannı karşısmda bulmasıyla, ilk kez kadınlara açılmasıyla (Balbillus’un yeğeni kadın şair ve astrolog Julia Balbilla Hadrianus’un aydm arkadaşlan grubuna dahildir.) ve “ kurumsallaşmasıyla (imparatorların, ileride göreceğimiz Fransız krallarmmki gibi kendi astrologlan vardır) astrolojinin adeta “modem hayat” içine girdiğini saptamak ilgi çekicidir. Ama hemen hemen her yerde, astroloji kehanetle eş anlamlıdır: Ptolemaios tarafmdan çok iyi açıklanmış olmasma karşın, yıldızlann bireylerin kişilik özellikleri üzerindeki etkisi tümüyle unutulmuştur.