Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Özgür iradeye sahip olma

Zaten bizim bu gibi şeylerle ilgili sezgisel yaklaşımımız, Kartezyen ve Wewtoncu akımlann oluşturduğu kültürel tarihle uyuşmaz. Aslında Sokrates öncesi dönemden beri varolan bir çeşit örgütlü panruhçuluk görülür.

Özgür iradeye sahip olmayı bir şeyin bilinç sahibi olma koşullanndan biri olarak saymak haliyle tartışılabilir bir konudur. Ancak bu Bölüm’de Tarot falı gibi bir kuantum mekanik yönetimi olarak görülen bilinçle özgür iradenin aslında aynlmaz olduklan ileri sürülecektir. Bir kuantum kişi aynı zamanda mutlaka özgür bir kişidir.

bir Kaynaktan türediğini ima eder. “Tanrı, gece ve güneş, Kış ve yaz, savaş ve barış, bolluK ve açlıKtır; fakat o değişik şekillere girer, tıpkı ateş gibi hangi baharatla kanşsa onun tadına göre ad alır… İnsan kendi içindeki çeşitliliğin farkında değildir.”

Eskiden Antik Yunan’da, diğer birçok toplumda olduğu gibi, animistleı doğa ruhlarının, ağaçlar, dağlar ve fırtına yüklü bulutlarda ikamet ettiklerini düşünürlerdi. Platon’un Timaeus’unda belirtilen ve insandan başlayıp cansız en küçük madde parçasına kadar devam eden Büyük Varlıklar zinciri metaforu10 Ortaçağ ve Rönesans dönemleri boyunca insanların dünya görüşlerini etkilemiştir. Bu antik paradigmayla ilgimizi ancak bu modern çağda kestik.

Ancak buna rağmen ya da çağımız kültürünün materyalist ve mekanik eğilimine bir savunma tepkisi olarak panruhçuluk, modern geleneğin bir alt kültürü olarak kendi türünde çeşitli biçimlerde gelişme göstermiştir. Böyle bir gelişmenin nedeni başta tinsel ya da dini olmuştur. Felsefe Ansiklopedisf nde ifade edilen ve birçok insanın inandığı önerme şöyledir: “Artık geleneksel dinin ortaya attığı iddialara inanmayı olanaksız bulan modern insan materyalizmin ıstırap verici etkilerinden ancak panruhçuluğu kabul ederek kaçabilir.”

tarot falı