Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Gerçek bir cin nasıldır?

ESAS OLAN CİNLERİN GÖRÜLMEMESİDİR

Allah (c.c.) buyuruyor ki:

“Ey insanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı-babamzı cennetten çıkardığı gibi sizi dc şaşırtmana. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız.” (A’râf Sûresi, âyet: 27)

İmam-ı Kurtubî, bu âyet-i kerîmeyi şu şekilde tefsir eder:

‘Bazı âlimler, bu konuda şöyle görüş beyan ederler: Âyet-i kertmeden çıkardığımız delil, cinlerin insanlar tarafından görülemeyeceği hususudur. Çünkü

“Sizin onları görmediğiniz yerlerden” buyurulmak ladır. Bir kısım âlimler de, cinlerin görülmelerini beyan ederken, şâyel Allahü Teâlâ onların insanlar tarafından görülmelerini murad ederse, cisimlerini açığa vurur, insanlar da onları görür, görüşünü savundular.

Nuhas şöyle der:

“Sizin onları görmediğiniz yerlerden” âyeti, şuna delâlet eder: Cinler, peygamberler devrinden başka bir devirde insanlar tarafından görülmezler. Onlann. pey gam berter zamanında görülmelerinin nedeni, peygamberlerin nübüvvetini tasdik içindir. Çünkü Allahü Teâlâ Hazretleri, onları (cinleri) bizim tarafı-mızdan görülmeyecek tarzda yaratmıştır. Ancak onları gerçek suret ve şekillerinden, maddî bir şekle büründükleri aman görebiliriz. Bu da peygamber zamanında gerçekleşir ve mucize diye nitelenir.”

Kuşeyri şöyle der:

“Bugün normal olarak insanlar, şeytanları göremez. Allah’ın bu husustaki sünneti ve âdeti bu şekilde tecelli etmiştir. Rivâyct olunur ki: “Şeytan, âdemoğlunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır.”2

Beyhakî, Şâfıî’nin menâkıbinde Rebî’ye isnad olunan bir rivayette İmamı Şâfıî’nin şöyle dediğini rivâyet eder:

•‘Kurtubi Tefsiri. Darü’ş-Şa’b baskısı, sh. 2622

-Her kim cinni gördüğünü iddia etse, onun şahitliğini kabul etmez, iptal ederiz. Ancak peygamberler böyle bir iddiada bulunabilir.”

İbni Hazm Zahiri de. İmamı Şâfıî ile aynı görüştedir

“Cinler bizi görürler, ancak biz onları göremeyiz. Çünkü âyet-i kerimede Allah (c.c.): “Sizin onları görmediğiniz yerlerden o (şeytan) vc taraftarları sizi görürler.” (A’râf Sûresi, âyet: 27) buyurmaktadır.

Allahü Teâlâ Hazretleri onları göremeyeceğimize dair haber verdiği halde onları gördüğünü iddia eden yalancıdır, onları görmek ancak bir mucize ile olur. Bu da peygamberlere has bir olaydır. Hazreti Peygamber (s.a.v.) mcscidde namazını kesmek isteyen şeytanı görmüştür.”

^Ibni llacer, bu rivayeti Buhâri’nin Fethü’l-BAri isimli şerhinde zikretmiştir. 6. Cüz, sh. 396.

”Muhammed İbni Hazm ez-Zihiri, el-F ısâl fil Mild vei Ehvi ven Nihal, S. Cüz, sh. 12.