Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Turbulasyondan Kilise Kurtulacak mı?

Mesihin yeryüzüne geri dönUjü öncesinde dünya üzerinde savaşlar, depremler, diğer bir sürü afetler ve dinsizlik akımlarının yayılmasıyla imanlı insanlara yapılacak büyük zulümler Kutsal kitap’ta özellikle Incilde çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Fakat özellikle Evanjeliklcr, bu sıkıntı döneminin en azgın dönemi olan son 7 yıllık (türbulasyan) dönem öncesi, Mesih’in bir değil iki kez geleceğini söylerler. Birinci gelişte, o anda yaşayan imanlıları, yani kiliseyi, bu son 7 yıllık sıkıntıdan öne? gökyüzüne lıp kurtarmak içiıı gelecektir. Evanjeliklere göre bu sıkıntılardan kurtarılacak olanlar bütün kilise inananları değil, sadece EvanjeÜk inananda olanlar göğe yükselip, yeryüzünde olacak büyük azaptan kurtulacak Evanjelik inancında olanlar, aşağıda dünyada nükleer silahlarla Annagedon savaşı olurken, diğer Hıris-Uyanlar ve insanlar katledilirken, onlar gökte koltukların üzerinde uzanıp eğlence partileri yaparak katliamları kutlayacaklar Şimdi gelelim bu önemli kehanetin. Kutsal Kitapta ne derece sağlam bir dayanağı olduğuna. Bir defa Incil’de, Mesih öncesi büyük sıkıntılı dönemden bahsetmesine rağmen, hiçbir yerinde bu dönemin 7 yıl süreceğinden bahsetmez. Sadcce Vahiy kitabında bu zulüm döneminin 42 ay süreceğinden (V.ıhiy-11:2) bahsedilir. Ancak Daniel-9:27de Kudüsü işgal eden önderin Yahudilerle 7 yıl süren 1 haftalık bir antlaşma yaptığından ve bu zamanın yansından sonra, yani 35 yıl zulüm dönemi olacağı yazılıdır. Vahiy kitabı muhtemelen bu kehanete uygun olsun diye, bu zamanı zikretmiş olabilir.

MiMİi İm ıkıntı doneminin 7 yıl olup olmayacağı feÜL w kınlı öncesinde Evanjeükler kin gerçekten bir kutulu olup olmadadır Bu sıkına ve zulümlerden Matta-24. Markos-13 vc Luka-21. bölümlerde uzun uzun bahsedilir. Ama bu zulümler inananlar, yani kilise Özerine olacağından ayrıntılarıyla bahsedilir. Hiçbir yerde Mesihe inananlar göğe alınıp hırtnlarafc diye bir şey yoktur. PavluS’un 2SeIanikliler-Zl-5 le de bu zulüm döneminden sonra göğe alınmak yazmaktadır. Ayrıca Mesihin sadcce bir kez geleceğinden bahsedilir. Bu işin detayları sadece Vahiy kitabında var. Incilin diğer bölümlerinde detaylar olmadığından, bu konuda Vahiy kitabı esas alınmalıdır diyenler için Vahiy kitabını da taradık. Maalesef Mesihin once gelip inananları kurtaracağını burada da göremedik. Aksine Vahiy kitabında, zulüm döneminde, zulüm gören inananlardan bahsedildiğini gördük. 9 Kuzu beşinci mührü açınca, sımağın alimdir. Tanrının iûzlı ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle Öldürülenlerin canlarını gördüm.

10-Yüksek sesle fayet ederek şöyle diyorlardı: Kutta! ve gerçekçim Efcndauz! Yeryüzünde yaşayanları yergtleytp onlardan kmmuzm öcünü almak için daha ne kadar bekle-yeaksm?’

11-Onlann her bmnebeyez birer kaftan verildi. Kendileri gM öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kaa bir süre deha beklemeleri istendi.’ (Vehiy-6)

7-KutsalIarla savaşıp onları yenmesine izim verildi. Canavar her oymak, her halk, her dü, her ulus üzerinde yetkili kâindi.’ (Vahiy-13)

Ayna yine Vahiy-14;ll-13.15:1-4 ve 165-6da da yine zulüm görecek inananlardan bahsetmektedir. Ama bu inananlar Evanjelikler olmayıp diğer Hıristiyan gruplarsa onu bilemem. Gerçi Incil’in hiçbir yerinde böyle bir ayrıcalığın oldu-gunu görmedik. Bu konuda da yanıldıktan çok açık. Dileyen ho,û ®İlerine ayırımcılık yapacak Mesih’lerinin gelmesi

idn kehanetleri zorlayıp dununlar. C MandigalirıgOrüşü-nu desteklemek için verdiği 1 Sdonikllter4:17 ile Luka-17:2D-37yİ bugünlere taşımak çok zo.