Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Trancendental Nedir

Trancendental bilinç, sinir sisteminin belirli özel bir durumu ile ilgilidir ki bu durum, herhangi bir faaliyetin ötesine geçer ve bu yüzden bilinçliliğin uyanık durumuyla ilgili sinir sisteminin durumundan tümüyle farklıdır.

Şimdi transcendental bilincin kalıcılığı ve bilinçliliğin uyanıklık durumuyla birlikte bulunmasına gelince: Bu iki bilinç durumuy le bağlantılı iki sinir düzeni durumunun da birlikte bulunması gerekmektedir.

Bu, zihnin uyanık bilinçlilik durumuyle transcendental bilincin nöbetleşe birbirleriyle yer değiştirmeyi sağlamalıry la oluşur.
Fiziksel sinir sisteminin giderek artan sistemli gelişimiyle linçlilik durumunun aynı anda birlikte varolduğu bir fizyolojik durum yaratır. Sinir sisteminde birçok otonom işlev düzeylerinin varlığı iyi bilinmektedir. Bunların aralarında bir işbirliği de vardır.

Kozmik bilinçlilik durumunda sinir sistemindeki iki farklı bilinç düzeyi işlevlerini ayrı ayrı sürdürürlerken, aynı anda birlikte bulunurlar. Transcendental Meditation uygulamasının başlangıç devrelerinde sinir sistemindeki bu iki işlevdüzeyi aynı zamanda ortaya çıkamaz.

Birinin işlevi ötekinin işlevine engel olur. İşte bu, trans cendental bilincin ya da uyanık bilinç durumunun bu evrede izlenmesinin nedenidir. Zihnin bu iki bilinç durumundan birinden öbürüne geçme işi yavaş yavaş bu fizyolojik engellemenin üstesinden gelir ve iki düzey aynı zamanda ve mükemmel bir biçimde görevlerini yaparlarken, birbirlerini engellemez ve gene de farklı özelliklerini korurlar.

Maharishi, bu konuda gündelik Transcendental Meditation uygulamasının sonucu olan fizyolojik değişiklikleri birkaç görüşle açıklamaktadır. İlerideki araştırmalar için iki ilginç fikir vardır. Birincisi, kozmik biline sinir sisteminin iki farklı yönünün aynı anda çalışmasıyle ilgilidir ve İkincisi de, bu süreçlerin başlangıçta birbirleri tarafından engellenmesidir.

Kozmik bilincin fizyolojisinin araştırılması için, sonuncu olanak da söz konusu edilmeye değer. Eski Hint metinleri olan Veda’ lar soma diye adlandırılan bir birleşikten söz ederler. Özellikle Rig Veda’daki birçok mısralar bu madde için dinsel tören hazırlıklarının tanımlanmasına ve onun doğaüstü niteliklerinin övgüsüne ayrılmıştır.

Bazı yorumcular bu maddenin bir dinsel yemek ya da hayal kurdurma ilaç olduğuna değinmişlerse de Maharishi soma’ nın kozmik olarak bilinçlenmiş kişilerde annmış sindirimin ürünü olan bir doğal metabolik bileşik olduğunu açıklamaktadır. Maharishi, bu bileşiğin kimyasal olduğunu ve ölçülebilirliğini belirtmektedir.

Tıp bilimcileriyle konuşmasında soma’nın bedende kozmik bilinçliliğin ortaya çıkışından sonra bedenin içinde üretilen bir yeni kimyasal madde mi yoksa seratonin gibi beyin ve midede önceden varolan ve uyanıklık durumlarım önemli ölçüde etkilediği bilinen bir kimyasal bileşik olup olmadığının araştırmacılarca bulunması gerektiğini öngörmektedir.

Maharishi, soma’nın kişi, kozmik bilinçlilik kazandıktan sonraki daha saflaşmış uyanıldık evrelerinin gerçek bir fizyolojik bileşiği olarak değerini açıklamak tadır.

Trancendental Nedir