Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Küçük Arkana Serisi

indir (1)KÜÇÜK ARKANA 56 KARTTAN OLUŞAN BİR DESTEDİR. GÜNÜMÜZDEKİ OYUN KARTLARINA BENZER. KÜÇÜK ARKANA’DAKİ 4 TAKIM, OYUN KARTLARINDAKİ 4 TAKIM İLE İLİŞKİLİDİR: ASALAR YA DA BATONLAR SİNEK ; KILIÇLAR MAÇA ; TILSIMLAR KARO VE KUPALAR KALPTİR.

Mitsel Kökler
Küçük Arkana’daki sembollerin mitsel kökleri, dinsel Hint sanatına dayanır ve her biri yaşamdaki aşama ve izleklerin simgeleridirler. Keltik mitologyasınm dört önemli hâzinesi, kazan, mızrak, taş ve kılıçtır. Yunan kader tanrısı Nemesis, bir kupa, asa, tekerlek ve kılıca sahiptir. Bu takımlar ayrıca, doğuya özgü tıp ve falcılığın temel görüşü olan eril ve dişil güçler arasındaki denge düşüncesini de sunarlar. Asalar ve Kılıçlar, eril tapınma gücünü ve aktif olarak imgelenen hava ve ateşin eril enerjilerini sembolize ederler. Kupalar ve Tılsımlar, dişil yenilikçi olmakla beraber, su ve toprak elementini sembolize ederler.

Saray kartları Şövalye, Uşak, Kral ve Kraliçe eril ve dişil enerjiler arasındaki dengeyi sunarlar. Şövalye ve Uşak erkek ve kadın niteliklerini simgelerken, Kral ve Kraliçe birbirlerini tamamlarlar. Bazı destelerde Uşak, Prenses olarak gösterilir fakat biz her iki cinsiyeti ve onlann. simyaya özgü birleşmiş enerjilerini sunabilmek için Uşak figürü kullandık. Hem erkek hem dişi olan simgeler, simya ve doğuya özgü Tantrik felsefesinin temel simgeleridir.
Takımlardaki resimler gizli kalmış ve yorumlanması gereken ayrıntılarla doludur, bunlar insan usundaki geçişleri ve tarot açılımındaki kesin odaklan tanımlar.

Büyük Arkana genel konuları sunarken, Küçük Arkana kartları gizli temalara değinir. Örneğin, Aşıklar kartı Kupaların Birlisi ile eşleştiğinde, kuşatıcı bir aşk korkusunu belirtebilir. Fakat Asalar ya da Tılsımların Birlisi ile açıldığında anlam, para ya da iş konularına yönelecektir.

Eski dünyaya özgü 4 psikolojik element Zodyak’a özgü simgelerdir. Yaşamdaki tüm nesneler birbirleryle ilişkilidir, bu bağlamda kökleri astroloji, falcılık ya da kehanet, büyü ve simyanın özüne dayanan evren, yaşayan bir bütün olarak resmedilir. Yeryüzünde her şey evrensel düşüncenin korku verici işleyişini yansıtır.

Rönesans Tarot’undaki dört element, dünyaca ünlü peri masalları ve mitlerdeki imgelemlerin ebedi yaratılarıdır ve bu dört elementin herbiri kendi mitsel ruhlarını özümsemişlerdir. Küçük Arkana’daki bu elementler Rönesans dönemindeki sembolizm, büyücülük, tıp ve felsefe ile oldukça ilişkilidir. Bu elementler, evreni ve yaşayan tüm canlıları yaşatan dört element su, hava, ateş ve havanın özüyle birlikte varolmuşlardır. Her element kendi krallığını, simgelerini, etkilerini ve özelliklerini ayn ayrı var ederler.

İlk takım Asalar, ateş elementine aittirler. Ateş elementinin yaratıkları, ateşten varedümiş yaratıklar olan ve kökleri Arap medeniyetine dayanan cinlerdir. İngilizce dünyasma ‘genie’ kelimesi yani cin, peri anlamına gelen bir kelime ile girmiş olan bu kavramın etilomolo jik olarak asıl kökü, orta çağda ‘ruh’ anlamına gelen ‘genius’ kelimesine dayanmaktadır. Tüm bu düşünceler, Asaların özünü oluşturan ‘ilham’a ilişkin düşüncelerle belli ve bütün olan bir ilişki içerisindedir.

Küçük Arkana’mn ikinci takımı Tılsımlar, toprak elementi ile özdeşir. Toprağın ruhlan bir çok kültürde farklı isimlendirilmiştir, örneğin masallardaki cüceler, periler ; mitolojideki yarı insan yarı at biçimindeki yaratıklar, yarı insan yan teke biçimindeki tannlar, satirler bunlardan bazılarıdır. Rönesans Tarot’unda, söz konusu yaratıkları, pagan Avrupa’sının Yeşil Adamı, klasik mitolojideki ağaç ruhlar ve özellikle Hint Avrupa’sının anarşik, şarap tannsı Dionysus ile yakından ilgili, yapraktan yapılmış yaratıklar olarak belirtmeyi uygun gördük. Bütün bu yaratıklar ya hazineler, iyileştirici mineraller yoluyla ya da coşkun bir eğlenti yoluyla, sürekli olarak duyular ve somut dünya ile bağlantılı olmuşlardır. Dolayısıyla da, pratik duyumsamalardan biri olan Tılsım takımı ile ses ve biçim eylem olarak örtüşmekte dirler.

Üçüncü takım Kılıçlar, bir yandan görünmeyen düşünceler diyarını ve ussal eylemi yönetirken bir yandan da görünmeyen element hava ile bütünleşir. Hava elementinin krallığında yaşayan geleneksel canlılar periler, melekler ve diğer kanatlı yaratıklardır. Simyadaki cıva ya da civa, havada yaşayan bu canlıların değişken dünyalarını simgelemektedir. Hava elementine özgü bu ruhlar rüzgar ve esintiler yoluyla insanoğlu ile iletişimde bulunurlar. En geniş anlamlan ile nesnelerin olağan dünyasını değişime uğratan özgür ruhlan sembolize etmektedirler. En şeytani anlamları ile de, bir hortumun yok edici etkilerini ya da Fransa mistrali gibi rüzgarların harap edici etkilerini yansıtırlar. Shakespeare’in sözlerindeki gibidir tüm yönelişler: ” İyi ya da kötü diye bir şey yok, bu sıfatları belirleyen tek şey düşünce ! “

Son olarak Kupa takımı, su elementi ile bütünleşir. Su elementinden varolan yaratıkların tümü Babylon’dan Polynesia’ya* uzanan bir çok mitolojiye konu olmuşlardır. Rönesans Tarot’u için uygun bulduğumuz su ruhları, Batı sanatı ve ikonografide de kişileştirilmiş olan, belinden aşağısı balık şeklinde efsanevi denizkızı ya da deniz adamlarıdır. Bu yaratıklar gizemli öykülere konu olmakla birlikte Kupalar takımına özgü bilinçli fedakarlığın, tutkunun, aşkın ve baştan çıkancılı ğın simgesi olmuşlardır.