Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT FALI ARKANA MİNÖRÜN TANITIMI

Tarot destesinde dört takıma aynlan bir grup kart bulunmaktadır: Asalar, Kılıçlar, Kupalar ve Tılsımlar.
Bugün kullanılan oyun kartı destesi, bu dört takımdan yaratılmıştır. Asalar Sinek, Kılıçlar Maça, Tılsımlar Karo olmuş, Kupa olduğu gibi kalmıştır. Dört takımın her biri, Kral, Kraliçe, Şövalye ve Uşaktan oluşan Saraylı kartlarının da ilavesiyle, birden ona kadar numa-ralandırılır. Her takımda 10 kart olduıundan (l’den 10’a kadar) toplam 40 karta eşittir. 16 tane Saraylı kartı (4 takım için 4 kez), 40 tane kart ekler (her takımdaki l’li-10’lu 4 kez), bu grubu 56 kart haline getirir.

Bu 56 kartlık gruplama Arkana Minör olarak adlandırılır. Arcanaum (çoğulu Arcana) sözcüğü, saklı ya da gizli bilgi, manevi bilgi ve ruhsal dünyalar anlamına gelir. Arkana Minör günlük yaşamdaki ko-şullan ve olaylan tasvir eder. Tarotun bu bölümünde, kişisel dünyamızı ve deneyimlerimizi kapsayan olaylan ve durumlan görürüz.

Tarot destenizde Arkana Minörü bulun ve onlan bir masa üzerine yerleştirin. As’tan 10’luya kadar, artı 16 Saraylı kartlanyla birlikte 56 karta sahip olmanız gerektiğini hatırlayın. Numaralı kartlar (1-10) olayların tasvirlerini gösterir. Örneğin: Kupa 6’lı, çocukları ve onların evlerini tanımlar: 4’lü, bir adamı ve onun parasını gösterir vb. Numa-ralı kartların her biri yaşamımızın farklı yönünü açıklar, Saraylı kart-ların her biri ise hayatımızdaki farklı insanların kişiliğini temsil eder.

Şimdi sadece Asa takımını önünüze dizin ve ne tür olayların mey-dana geldiğini görün. Burada başaran, savunan, mücadele eden ve rekabet eden İnsanlar vardır. Bu takımın kartlan, hayatımızın yanşmacı, hırslı, yaratıcı, girişken, azimli ve hareketli yönlerini temsil eder. Saraylı kartlan da içeren bu takımdaki karakterler, onlann yaşam ve haşandaki amaçlan, ginşimleri, gelişmeleri ve hedefleri ile ilgilidir. Asalann ilave özellikleri enerji, cesaret, girişkenlik, gayret ve macera arayışıdır.

logo