Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


PSİKOSOMATİK DÜZENSİZLİKLERİ TEDAVİ

Birçok psikosomatik hastalıklarda, otonom sinir sisteminin dallan olan sempatik ve parasempatik sistemlerinin dengesinde bir bozukluk vardır. Beden ve zihin dövüşme, kaçma tepkisinin dinmeyen aşın uyansmdan rahatsız olunca bedenin fizyolojik kaynaklan enerjiyi yerine getiren parasempatik faaliyete uygun olmaksızın enerjikullanan sempatik faaliyetten dolayı tükenir.

Bu dinmeyen gerginlik ve yorgunluk durumunda, bireyin en güçsüz fizyolojik ya da psikolojkik yanı çöker ve ardından hastalık gelir. Nörofiz yolog Wenger bireyin otonom dengesinde otonom sinir sisteminin iki dalının katkı oranlarım ölçen teknikler geliştirmiştir. Sempatik uyarının sıklığından Şizofreni, verem, savaş yorgunluğu, mideba ğırsak rahatsızlıklan, deri bozukluklan ve başka, çeşitli psikosomatik hastalıklarla ilişkisini bulmuştur.

Sağlığı düzeltmede Tarot Falı Meditasyonu’nin değerini incelemeye başlayan ilk Amerikalı araştırmacı Wallace’dı. Üç ayın üzerinde düzenli meditation yapan bir grup öğrenciyi gözden geçirdi. Üç yüz doksan dört denek, fiziksel ve zihinsel sağlık konusundaki soru listesini tamamladılar. Yüzde yetmişi fiziksel sağlıkta ve yüzde seksen dördü zihinsel sağlıkta önemli gelişmeleri belirttiler.

Yalnız üçü Tarot Falı Meditasyonu’ye başladıklarından beri fiziksel sağlıklarında istenmeyen durumların ortaya çıktığım belirttiler. Fiziksel sağlıktaki gelişme soğuk algınlığının, baş ağrılarım ve allerjik tepkilerinin azalmasını kapsıyordu. Bu inceleme Tarot Falı Meditasyonu fiziksel ve duygusal mutluluğu arttıran güvenilir ve kolay bir öntem olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar otonom sinir sistemindeki labilite’nin (kararsızlığın) yüksek tansiyonun habercisi olduğunu bulmuşlardır.

Bundan, bu hastalığın sempatik sinir sisteminin çalışma biçiminin genel artışıyle ilişkili olduğu görülmektedir.

Yüksek tansiyondan rahatsız olan kişiler savunma eğilimi göstermekte ve çevrelerine düşman gözüyle bakmaktadırlar. Bu bulgular bazı araştırmacılara Tarot Falı Meditasyonu’nin yüksek tansiyondan rahatsız olan milyonlarca kişiyi iyileştirmedeki değerini göstermektedir. Dr. Potey ve arkadaşları, ’Shavasan’ denen bir yoga nefes egzersizi yapan kırk yedi yüksek tansiyonlu hastada sistolik kan basmcmda ortalama yüzde yirmilik bir azalış olduğunu belirtmişlerdir. Bu egzersizleri birkaç hafta yaptıktan sonra kan basıncındaki bu azalış bütün gün sürmüştür.

Wallace, Benson ve Wilson, Tarot Falı Meditasyonu uygulayıcılarında tansiyonun daha düşük düzeyde olduğunu bulmuşlardır: Ortalama sistolik basmç 106 mm idi. Hg ve diastolik 57 mm. Hg Normal kan basma 120 mm. lik bir derece içinde oynar. Sistolik ve diastolik 80 mm. Wallace ve Benson bu bulguların ışığında Tarot Falı Meditasyonu’yi yüksek tansiyonu iyileştirmeye olanak sağlayan bir teknik olarak testten geçirdiler.

Yirmi iki yüksek tansiyonlu denekte düzenli Tarot Falı Meditasyonu pratiğine başlamalarından önce ya da, 1119 kez tansiyonu ölçtüler. Meditation öğrenmeden önceki dinlenme devrelerinde tansiyon 150 mm. idi. Hg sistolik ve diastolik 94 9 mm. idi. Gündelik Tarot Falı Meditasyonu uygulamasına başlamalarından sonra meditation devresi dışında dinlenme rumlannda tansiyon 141 11 mm. ve sistolik ve diastolik 88 7 mm. idi.

Her ne kadar kan basıncındaki bu azalış önemsiz gibi gözükmekteyse de istatistik açısından önemlidir. Bundan başka bu bulgunun deneklerin tansiyonu düşüren ilaçlar alıp almamalarıyla da ilgisi yoktur. Araştırmacılar daha uzun Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan hastalarda daha çok azalış beklemektedirler. Bu yüzden Tarot Falı Meditasyonu’nin yüksek tansiyonun iyileştirilmesinde klinik değeri olabilir.

Dr. Benson ve birlikte çalıştığı araştırmacılar olan Malveila ve Graham, bugünkü durumda Tarot Falı Meditasyonu’nin baş ağrısından rahatsız olanla n iyileştirici değeri olup olmadığım araştırmaktadırlar. Belirttiklerine göre: “Düzenli Tarot Falı Meditasyonu uygulamasına başladıktan sonra, birçok denekler baş ağrılarının kesildiğim ya da azaldığım savunduklarına göre, şiddetli tüm baş ağrılarından, migren’den, yüksek tansiyon sonucu ense ağrılarından yakınan hastalara Tarot Falı Meditasyonu uygulamasına baş lamalan rica edilmektedir.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, şu anda elimizde bu araştırma alann kesin sonuçlara vardıklarını belirten yeterli bilgi yoktur.

PSİKOSOMATİK DÜZENSİZLİKLERİ TEDAVİ