Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Pavlus’un Mektupları

Tabi Incil’de ilk yazılan metinler olan Pavlus’un Mektuplarında da önemli bir ayrıntıyı tekrar hatırlayalım:

Rab’bin kendisi, bir emir çağnsıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tann’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek.

Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.” (l.Selanikliler4)

Mesih için, verilen geliş tarihleri tutmasa da, bu tekrar geri geliş vaadi, Mesih beklentisi ve Armagedon Savaşı’mn temelini teşkil etmektedir. Armagedon da savaş söylentileri ise İncil’in en son bölümü olan Yuhanna’mn Vahyi ya da Esinlemesi bölümünde geçer:

Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlandır. Her Şeye Gücü Yeten Tann’nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallannı toplamaya gidiyorlar.

İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!”

Üç kötü ruh, krallan îbranice Armagedon denilen yere topladılar.” (Vahiy 16)

Bundan sonra araya büyük bir deprem ve büyük fahişe Babil’in yıkılışı kehanetleri girer. Daha sonra Vahiy 19.1121 bölümlerinde, gökten beyaz bir at üzerinde Kralların Kralı olan MESİH ve onunla beraber yine beyaz atlar üzerine binmiş gök orduları yeryüzüne inip; canavarla beraber olan

kralların ordularını mağlup ediyorlar. Devamında da bir meleğin şeytanı bin yıl için bir yere hapsediyor.

Arkasından şeytana tapmamış İsa’ya tanıklık etmiş ve Tanrı sözüne uymuş imanlılar dirilip; Mesih’le beraber bin yıl egemenlik süreceğinden bahseder:

“1Sorıra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı.

Melek ejderhayı İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı yakalayıp bin yıl için bağladı.

Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor.

Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa’ya tanıklık ve Tann’nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlannı da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlanna ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih’le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler,” (Vahiy20)

İşte Armagedon Savaşı kehanetlerinin aslı bu ifadelerdir. Tabi “İsa’ya tanıklık ve Tanrı’mn sözü uğruna başı kesilenlerin”, yani Hıristiyanların dirilip bin yıl egemenlik sürmesi uğruna, her Hıristiyan’ın az çok bu kehanetlerin gerçekleşmesini beklemesini normal karşılayabiliriz. Aynı şekilde ilk dört İncil’de bu gelişten bahseder.

İncillerde gelmesi beklenen kurtarıcı tek bir Mesih vardır ve bunun da Hz. İsa olduğu kesindir. Onun gelişinin de tek bir görevi vardır. Bu görev de Mesih karşıtlarını cezalandırıp, kendine inanları kurtarmaktır. Kurtaracağı bu inananlar arasmda sadece 144.000 bin Yahudi vardır. Diğer inançta olanlar Mesih’e inanmadıklarından, Tanrı katında bir önemi yoktur. İncillerdeki zamanın sonu (kıyamet), Mesih’in gelişi ve Armagedon kehanetleriyle ilgili en önemli kehanetler aslında Tevrat’taki Daniel kitabında olanlardır:

Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi.

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.” (Daniel7)