Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kuyruklu Yıldız

Hâlâ İkna olmayanlar İçin bir kanıt daha. Bu konudaki hadîs nakillerini okuyalım:

O grlmeden önce, doğudan ışık vettn bir kuyruklu yıldı: gbriine-cAtir. (EI-Kaviul Muhtasar Fi AUnatü Mekdiyv-il Muntazar. s. 53)

“O yıldan doğmam, güneş ve ay tutulmasından sonra Uacakhr (Kıiab-ul Burhan Fİ Alametı-ıl Mrhdiyyil Ahir Zammı, s. 32)

1966 yılında (hicri 1406da) yani M yüzyıl boşlarında Hat Wy kuyruklu yıldın donyanuan yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yılda parlak, ışıklı bir yıldızdır.

– Hareket yönü doğudan babya doğrudur.

Mehdimin çıkışından ewel (her taralı) aydınlatan kuyruklu bîr yıldız doğacaktır.

(Kıyamet Alametleri. Berzenci s. 200)

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruktu yıldız görünecektir. (El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar. s.

0 yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. (Kitab ili Burhan FiAlameü-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Hadislerde Belirtildiği Gibi:

– 1986 yılında (hicri 1406’da) yani 14. yüzyıl başlarında •Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır.

– Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.

-1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmalan olayından sonra ortaya çıkmıştır.

Bu yıldızın doğuşunun H. Mchdinin diger çıkış alametleri ile aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

Başka bir hadis-i şerifte de Mchdinin alametlerinden olan kuyruklu yıldız hakkında şu bilgiler verilmiştir

Şark tarafmdaH kr kuyruklu yıldı: doğup aydınlık etmektir. Onun her ıMbi ırtifi (geçit ydnû) • çnilffn mağribedir (doğuda batıyado$ndur).(Mektulvl-ı Rabkınt 225$)

Bu tadan da p demeydim- Hadi biraz da rabmUn konuş-turafam Bakalım 19 kanıtları bu ije ne dlycaUUby kuyruklu yıldızı ile ilgili ban avıbnn ”19 sayısının Um katlan olması oldukça dikkat çekicidir:

Halley Kuyruklu Yıldızı 76 yılda bir geçiyor 76-19×4

Bu yıldız en on Hkri 1406’da gOrflldu 1406=19×74

– Bu konuyla ilgili bir diğer ilginç dunun da sudur Yukanda da hesapladığımız gibi Hallcy yıkhzmm geçmi; olduğu Hicri 1406 yılı 19un Um 74 katıdır. 74 sayısı iw aynı zamanda Kuran-ı Kerimdc 19 mucizesine işaret edilen MÜDDESSIR Surcsinin numarasıdır.

Bilindiği gibi Kuranın Müddessır suresinin (74. sure) 30-31 ayetinde 19 saymun müminler için bir rahmet, inkar edenler için ise bir fitne vesilesi olduğu okuyalım;

30 Ûttrmde mdokvz (muhafız melek) pardır.

31. Biz (thtnnrmtn işlerine Idıdlı ancak melekleri görevlendirmişedir. Onlann taytsan da udtartüar için sadece bir İmtihan (vesilesi) yaptık ki. böylelikle. kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye fifremin. iman edenlerin imanını arttırsın: hem kendilerine kitap verilenler hem mümin-Itr şüpheye düşmesinler, kalplerimle hastalık bulunanlar ve kâfirler dr mAIUı bu misalle m demek istemiştir ki? dauder. İşte Allah boylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, di-Itdığmı doğru yola eriştirir. Robbinin ordularım, kendi- bafkau bdmez. Bu ise. insanlık için ancak kr oğul-Ur.

Halley kuyruklu yıldızının 19 ile olan bu mucizevi bağlantısı da, kafirler Üzerine bir fitne, müminlere ise bir rahmet müj-doediğmr işaret diyor olabilir.

KtMncUm Etmelim w inuminah

Maddeiı Sure&fnin 1- ve 2 ayetlerinde Hı MuhammedVf •EY ÖRTÜNEN! KALK ve KORKUT buyrulmaktadır. Bu. ayetlerin acık anlamıdır. Fakat bu ayetlerin ahir zamana yü-ndik ikind bir örtülü, gizli bir ibaretleri de bulunabilir. Batta de EY GİZLENEN denilerek Resuhıllah efendimizin soyundan gcIccek dan ve Hkri 1406 da çıkış alamederinden biri (Kuyruklu Yıldırın doğuşu hadise!) belirecek olan Mehdiye İşaret ediliyor olabilir.

74-Müddettir Sureti

1. Ey örlütüıte bürünen

2. Kalk ve korkul (uyar)

MUddessir örtünen-bürünen-gizlcnen demektir.

– Bir başka büyük mucize ve işaret Ibc Halley yıldızının 1986 (hicri 1406)’ daki geçişinin, Hz. Muhammedin peygamber-likle vazifelejıdirildiğt MS. 607den bu yana 19. geçişi olmasıdır;

Sırada Obamada Var

Obama için İranda Mehdinin habercisi Büyük Savaşçı olduğu iddia ediliyor. Amerikan Focbn dergisine ait bir internet sitesinde ITnri yüzyılda yazılmış Işık Okyanusu (Bahar El Enver) adlı kitabın yayınlanmasıyla başladı. Kitaptaki gayb haberlerini gürelim.

Kitapta Hz. Aliye atfedilen şöyle bir söz yer alıyor. Kıyametten hemen önce, uzun boylu siyah bir adam batıda iktidarı ele gefirecek. Dünyanın en büyük ordusunu komuta edecek Ûfûnoi imamdan (Hz. Hüseyin) işaretler taşryacak. Şifler onun bizden olduğuna fitphe etmesin ~

Birçok Iranlıya göre 1.86 metre boyundaki vc siyahi olan Obama- Büyük Siyah Kurtancımn ta kendisi. Aynca Barack Hüseyin Farsçada Kutsanmış Hüseyin anlamında. İsmi Far alfabesiyle O-BA-MA diye beklendiğinde, O bizden biri“ anlamına geliyor.

Şaşırdınız değil mİ? Bakmayın siz çokbilmiş bililerinin bu hadisler senedi zayıftır, itibar edilmez demelerine. Bir sözün doğru olup olmadığı, zamanı gelip gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Şimdi gelelim bu yeni şekle giren BOP kimin BOP olacağına. İşin hangi yöne gittiği en fazla 5 yıl içinde göreceğiz. Bekleyelim ve görelim. Dileriz ki İran ile İsrail ortalığı daha fazla germeden gerçeği görürler ve Filistinde iki devletli bir barış olur. Yoksa işin sonu nükleere silahların kullanılmasına kadar gider. Dünya 10 yıl öncesinin dünyası değil. Artık küçük grupların elinde bile İsraili vuracak silahlar vardır. Bazıları petrol peşinde, kimisi post-empcryal politikalar peşinde görünse de, gerçekte Yeni Dünya Düzeni” kuranlar da ne İsrail’i düşünen var ne de Filistini. Düzeni iyi götürüyor kuran ama olmasa bir bozan. Bu BOP başka BOP olacağa benzer.

Eh bu kehanetler doğru çıkarsa yeni BOPa model ülke olan Türkiye ve Tayyip Erdoğanda artık bu yeni BOPun Mehdisi olmayı hak eder.