Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kaynak ve Efsaneler

Kaynak ve Efsaneler

Tarot kartlarının kaynağı geçmişin külleri arasında kaybolmuştur. Bu konuda pek çok açıklama getirilmeye çalışılsa da kesin bir bilgi yoktur. Genel kam bunların fal bakan insanlar tarafından Avrupa’ya getirildiği şeklindedir. Kartların kaynağı araştırıldığında milattan sonra altıncı yüzyıla kadar inen ilişkiler bulunabilmektedir. Örneğin kartların çiziminde MS. 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang hanedanı zamanındaki kâğıt paraların örnek almdığı yönünde benzetmeler vardır.

 

 
Kartlar yüzyıllar boyunca değişik kültürlerde pek çok şekle bürünmüşse de taşıdıkları sembolik figürler esas itibariyle değişmemiştir. Örneğin mitolojideki Venüs konusunda pek çok resim ve heykel yapılmıştır. Bu eserlerde ayrıntılar yapımcısına göre değişmekle beraber ana tanrıça Venüs olduğunu anlatan ana göstergeler değişmemiştir. Tarot için de durum böyledir. Yeni araştırmalara göre okültist, tarihçi ve sanatçılar yeni ilaveler yapmakla beraber kartlar üzerindeki esas semboller aynen korunmuştur.

 

 
Ünlü Fransız okültisti Papus (Dr. Gerard Encausse) Çingenelerin asırların simgeciliğini anlamamızı sağlayan sırlan bize verdiklerini, bu bilinmeyen gelenekte tanrıyı, evreni ve inşam birleştiren gizemli ilişkilerin keşfedilebileceğini belirtmektedir. Dünyayı oradan oraya dolaşan Çingeneler ile böylesine yaygın hale gelmiş bir Tarot kültü arasmda ilişki olması çok anlamlıdır. Efsaneye göre pagan kültlerinin Hıristiyanlığın kurbam olmaya başlaması ile, Elevsis Gizemlerinin büyük rahipler. (Hierophants) atalarından gelen bu gizli bilgiyi sadece layık olana vermeleri için Çingenelere devretmişlerdi. Kim ortalıkta dolaşan bir Çingenenin böyle değerli bir hâzineyi taşıdığım hayal edebilirdi ki. Böylece eski Kaide’den, Mısır’a, İsrail’e ve Yunanistan’a taşınmış olan bu sır Avrupa’ya yayılmıştı.

 

 
Çingeneler Avrupa’da 1550 yıllarına kadar belirgin bir nüfus yoğunluğuna ulaşmamışlardı. Halbuki Tarot bir asır kadar evvel Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde bilinmekteydi. Bu durum Çingeneler ile Tarot arasmda kurulan ilişkiyi zayıflatmaktadır. Ama yine de iki asırlık bir zaman dilimi içinde Tarot’un yayılması Çingenelerin Avrupa’da görünmeleri ile aym zamana denk gelmektedir.

 

 
Tarot’un eski Mısır’dan kaynaklandığını savunan başka bir efsaneye göre ise, İskenderiye’deki büyük kütüphanenin yakılmasından sonra bugünkü Fas (Marakeş) uzak diyarlardan gelen bilge kişilerin uğradığı entellektüel bir merkez olmuştu. Bu kişiler çok değişik lisanlar konuşmaktaydılar. Aralarında ortak bir dil buldular, geliştirdiler ve mistik sembolleri içeren resimli bir hazırladılar. Bu resimlerdeki semboller inisyeler tarafından kulaktan kulağa aktarıldı. Soma da maddi objeler üzerine basıldı ve bunlardaki gizli manayı anlayamayan, yüzeysel düşünen insanlar tarafından oyun kartları olarak kullanılmaya başlandı.

 

 
Başka bir açıklama da M.S. 710 yılında İspanya’ya giren ve 1492’ye kadar burada kalan Arapların bu kartları Avrupa’ya getirdiği şeklindedir. İspanya’mn Müslümanlardan Hıristiyan lara geçmesi ile sadece bir şehirden binlerce Hıristiyanlık âlemine devrolmuştur. Bu tarihte tüm Fransa’da bile bu kadar bulunmamaktaydı. Buna rağmen Araplarm ünlü Binbir Gece Masalları’nda Tarot’un izine rastlanmaması bu olasılığı da ortadan kaldırmaktadır.