Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati ve Yeni Dünya

Armagedon İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni

Amerikada Evanjelizm ve Yeni Dünya Düzeni Luther daha sonraki yıllarında belki de fazla ileri gittiğini ve halkın tepkisini çekeceğinden korkmuş olabilir, açık Yahudi hayranlığından vazgeçti. Yüzyıllardır oluşmuş ön yargılan değiştirmek kolay deği. Her şeyi birden değiştirmeye zorlamak, halkın tepkini çekebilirdi. Aslında Protestan olan Anglikan Kilise bile fazla ileri gittiklerinden, Piiritenliğe karşı çıkarak engel olmaya kalkıştı. Kilise baskısı sonucunda Pü-ritenler yeni kıta Kuzey Amerikaya göç etmeye başladılar. Bu çekişme Ingilterede devam etti. Püritenler Oliver Crom-wel komutanlığında bir araya gelerek, kral L Charlesi devirerek 1640 yılında Püriten anlayışında bir cumhuriyet kurdular. 1290 yılında Ingiltere Kralı I. Edward taralında halkı tefecilikle soydukları gerekçesiyle Ülkeden kovulan Yahudiler, tekrar ülkeye kabul edildiler. Bu ara Amerikaya göç edenler burayı vaat edilmiş topraklar olarak görüp, bu topraklan Yeni İsrail olarak tanımlamışlardır. Kızılderili yerli halkı Tevrattaki Kenardılar olarak değerlendirip, vahşice katletmişlerdir (Tsefenya- 25Tensiye- 20:10-17)). Püritenleri Ya-hudilere bu kadar yakın kılan düşüncenin temelinde Mesih inana vardı. Püritenler Eski Ahifte, Mesih için dile getirilen düşünceleri birer kehanet olarak kabul ediyor, Isa Mesihin bir an önce gelebilmesi için, bu öngörülen kehanetlerin gerçekleşmesi uğruna, bütün samimiyetleri ve güçleri ile çalışıyorlardı. Aslında PÜritenliğİn temelinde İrlanda ve In-glteredo Hz. Isanın öğretileri olan Nasrani geleneğinden lam kopmamı İznik İman esaslarını sorgulayan, Arluacu KELT KİLİSESİ vardı re bunlar hep Roma Katolikliğini sorgulamıştı. Bu bölgeye Nasrani öğretileri Mısır ve Kudüs bağlantılı Havari etkisiyle gelmişti. Roma Katolikliğinin afo-rozcu gücü bu uzak diyarlara ulaşamamıştı. John Wilson adlı bağımsız Protestan bir rahip. Ingilizlerin İsrail kökenlerini 183?de farkına vardı. IVilsona göre Ingilizler, Tevrat’ta anlatılan ve Hz. Yakub, oğlu Hz. Yusufun soyundan geliyorlardı. lsrailogullartran on kabilesi. Asurlular tarafından MÖ. 8. yüzyılda yıkılan kuzey Yahudi devleti İsraili işgal edip, bu devleti oluşturan On Yahudi kabilesini buradan sürmüşlerdi.

Daha sonra bu kabileler kaybolmuş ve tarihten sUinmişlerdL tşie Wilsona göre; İsrailin On Kayıp Kabil c’si artık bulunmuştu. Bu Kayıp Yahudiler, İngilterenin Anglo-Sak-sonlarıydı. Gerçi Ingilizler, pek Yahudilere benzemiyorlardı ama Wibon buna karşı da ustaca btr açıklama getiriyorlardı. Yahudiler orijinal olarak aslında aynî İngilizler gibi sarışın insanlar olmalıydılar. Çünkü Kutsal Kitap, Davudun (Hz. Davud) ’kızıl saçlı okluğunu söylüyordu. Kısacası, Anglo-5aksonIar da gerçek birer Yahudiydiler Ne de olsa önemli olan, çoğunluk olan on kabilenin rengidir. Bu durumda İngiliz!er de Tannnın seçilmiş irfandandılar. Böylece dünya hâkimiyeti onlann da hakkıydı vc bu kehanet doğru olacak kî, üzerinde güneş batmayan dünya imparatorluğu sahibi, yani dünyanın hâkimi oldular. Şimdi de bu hâkimiyeti ABD eliyle yürütmektedir. Bu iddianın en azından Püritenler arasında yaygın bir şekilde kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Bu bölgede Protestanlığın fazlaca Tevrat eksenli olması, sanırım şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Martin Luthcre gelinceye kadar, Katolik anlayışa karşı birçok hareket ortaya çıkmıştı.

Püritenler hiç geri adım atmadılar. Gerçekte Yahudi dininde olan pek çok faktör. Amerikan ruhuna etki etti. Böylcce Amerika, acık bir Yahudlleşme yaşadı. Yahudi düşüncestaç tümüyle uyum ağladı, onu tümüyle kabul ti. ona tümüyle teslim oldu. Amerika, aslında Ispanyadan kovulan Yahudi-lere bir ülke arayan Kolombtın amma uygun olarak. Yahudiler için daha emin bir ülke oldu. Çünkü onlan rahatsız edecek Amerikanın hakim bir milliyeti ve dini yoktu. Yahudi inana ve felsefesi. Amerikanın kurumlaşmasına kaynak olmuştu Yahudi ansiklobedisi The Universal Jewish En-eydopedia. ABD hakkında şöyle yazmakta;

ABDnin kumcuları George Waşington, Abraham Lincoln. Thomas Jefferton (zaten birçoğu Yahudi kökenli) bir cumhuriyeti şekillendirirken, etkilendikleri kaynaklann başında İbrani Kutsal Kitapı geUyordu. Özellikle Püritenler. felsefele-rini şekillendirirken temel olarak Tevrat’ı kabul ettiler. Bu zaten Yahudilerin arayıp da bulamadıkları bir ortamdı. 1655te yayınlanan New Havcn Code of Lawsun (yeni kanun düzenlemesi) içerdiği 79 prensibin yansından çoğu orijinini ve otoritesini İbrani Kutsal Kitabın dayandırır. Amerika Birleşik Devletleri oluştuktan sonra da. Musa yasasındaki otorite prensibi, hükümet kurumu için rehber olmuştur.’

Böylece tam bir ittifakla Mesih öncesi YENİ DÜNYA DÜZENİ (NEW ORDUS SECLORUM) veya bir başka deyişle SEKÜLER YENİ DÜZEN kurulmaya başlamıştı. Tabi bu değişimler yılların birikimleriydi. Bunlann arkasındaki atıl ilici gücün, 16. yüzyılda iyice örgütlenmeye başlayan, Kabalaa Tapınak Şövalyeleri, llluminati gibi Masonik teşkilatların olduğu bir gerçektir. Bu güçlerin önderliğinde 1789 yılında bir Katolik ülke olan Fransada YENİ DÜZEN kanlı bir ihtilalle, kilisenin hâkimiyetine son verdi. Böylece bu hareketler bütün Avrupa’yı değiştirdi. Katolik Papanın bütün gücü elinden alınarak İtalyada, Vatikan isimli küçücük bir mahallede, sembolik bir dini liderlik haline indirgenmiş oldu. Tabi bütün bu gelişmelerde kim kimi kullandı, hangi dini kehanetler ön plana çıkarıldı veya yeni fikir akımlarına dönüştürülüp, binlerinin yayılmacı emelleri için kullanıldı, bütün bunlann perde arkasını anlamak çok zor. Böylece en büyük engel ICalolik kiliseden kurtulmuş olup yönetimler yemi burjuvarın Hine geçmişli. Bu yeni buıjuvalar Yahudi-Proteslan girişimcilerden ol ufuktadır. Tekrar ABDldn kuruluşuna dönelim. Bagımsırlık Bildirgesi ni imzalayan 56 kişiden Şiisinin woa olduğu ve yine aynca ABDnin 43 balkanından 21 İanesinin mason olduğu iddia edilmektedir. 4 Temmuz 1776da Kongre. Bcnjjmin Franklin. Thomas Jefferson ve W Adams’dan duyan Ur komiteye Amerikan mührünü tasarımlamak görevini verdi. Plene Eugene Du Simitlere adlı bir portre ressamı komiteye alındı. Mühür Franklinln teklifi doğrultusunda oluşturuldu. Bir yüzde Musa ve onunla birlikte denizden kurtularak güvenli bir toprağa ayak basan kraiDoguHan yer alıyordu. Musa eliyle denize işaret ediyor, denizde ise Firavundun askerleri boğulurken görülüyordu. Bulutlardan çıkan Ur ateşin ışıklan Musaya ulaşıyordu. Etrafında da Tiranlara direnmek lannya itaattir yazmakladır. Jeffersonun teklifinde İm, Mührün On tarafına, çölde gündüzleri bir bulut, geceleri de ateşten bir sütunla kendilerine yol gösterilen Israilogulünnm konulmasını teklif ediyordu.

ABDnin MASON-ILLUMİNATİ kurucularının getirdikleri her iki teklifin de Isralloğullon ile ilgili olması bir rastlantı değildi sanırız. İsraÜoğullarının ayak bastığı güvenli top rak’ın Amerika olduğu mesajı veriliyordu. Mühür için ortaya anlan bu teklif, Püritenlerin Amerikaya yüklediği misyonun, masonlar tarafından devam ettirildiğini de belgeliyordu. Mührün diğer yüzüne yerleştirilen ünlü Kabalistik üçgen içindeki göz sembolü de aynı gerçeğin bir işaretiydi. Kongre bu âk mührü fazla cüretkâr buldu ki kabul etmedi. Sonunda 4 Mayıs 1782dc kongre şu an da 1 ABD Doların üzerinde yer alan mührü kabul etti. 1 ABD dolarının üzerindeki semboller de yine ABD ne yön veren bu grupların kutsal saydıktan ezotrik işaretlerdir. Bu sembollerin neyi ifade ettikleri konusu üzerinde ilerleyen bölümlerde aynca durulacaktır. Yeni kıtada yeni bir devlet ve yeni bir düzen kurulman ve bu devletin kendi iç problemi ini halledip, Avrupa ve Asyada etkin rol oynaman biraz zaman aldı.

Bu donemde Metih Planında etkin rolü İngiltere oynadı. 1. dUnya harbi ile Ortadoğuya müdahale ederek Osmanlıyı bu bölgeden çıkardı. Filistini ele geçirdi. Tabi Evanjelik-Yahudl ittifakı bu devlette de etkin olduğundan, Teodor Herzl önderliğinde organize olan Filistinde bir Yahudi Devleti kurma fikri hayata geçmeye ve Filistine Yahudiler göçmeye başladı. Arkasından gelen 2. dünyayı sömürgeleştirme savaşında dünya çapında etkin rol almaya başlayan ABD-lNCİLTERE VE BM sayesinde sonunda beklenen en önemli kehanet 1948de gerçekleştirildi. 29 Kas un 1947 yılında BM, İngiliz Mandası olan Filistinde Yahudi ve Arap devleti olmak üzere ikiye ayıran 181. maddeyi kabul etti ama Yahudilcre arka çıkılarak. Bar-Dan Üniversitesi tarihçilerinden Dr. Elad Ben-Dror, Bölünme Planından sonra BM diplomasisi üzerine Tel Aviv Üniversitesi Diplomasi ve Bölgesel İşbirliği Enstitü-sünde çalışmalar yaph. Ben-Dror geçtiğimiz yıl BM arşivlerini araşorıp, özel Komisyonum yaptığı işle ilgili yalan zamanda gizliliği kaldırılan belgeleri İnceledi ve çok ilginç bir keşife imza attı: BM Bölünme planını, BM tarafından eğitilen ve aynı zamanda BM tarafından silah ve muharebe uçaktan ile donatılan Yahudi milis kuwetten vasıtasıyla hayata geçirmeyi planlamıştı Bu karann ardından Yahudilcre her türlü destek verilirken Araplar unutuldu. Bunun sonunda ABD desteğiyle saldırganlaşan Yahudiler, topraklarını genişletip bu günlere geldiler.

Bu ara Evanjcliklerin büyük Deccal diye tanımladıktan Rusya (SSCB) başlarına bela oldu. ABD ve AvrupalI müttefikleri oluşturdukları NATO (amblemi Hıristiyan kutsal haçında oluşmakta) ile uzun yıllar bu bela ile uğraştılar. Ama Deccal İlan ettikleri Rusya, nedense daha Armagedon savaşı başlamadan kendiliğinden çökmüştü. Bu beladan kurtulduğunda, ABD politikalarının üzerinde Evanjeüzmin etkileri tekrar artmaya başladı. Artık boşta kalan NATOya asıl misyonuna uygun bir düşman bulunmuştu Bu duyman, ülkelerindeki ABD politik alarma ve gharianna boyun eğmeyen liderler ve Örgütlenmeler bayii altında. ayni -inanda laratl DeMmm varlı M- unsurlar ol-mu tur. ABD düşman sol hnMnn yerini, bu Mdm kanı AlaanManda omuz omza berabere çarpıştı# güçler, birden bay duyman ilan edilmişti. Bu eski müttefikleri Un doyman ilan etmişti? Gerçekten ABDmi, yoksa binleri ABD-y onların üstüne mİ sürmüştü. ABD Ortadoğuya tefiyle mİ girmişti, yoksa binleri kendi emelleri için ABD’yl bu h.ıtaUıga mı itmitti Artık binleri kendi hayatiyetlerini korumak için ABDyı mi kullanıyordu. yoksa ABDmi kendi ıkarlan için binlerini mi kullanıyordu? Anlamak çok zor ama bu Armagedon savayı birçok kişinin iyine geliyor olmalı ki, tekrar alevlendirildi ve yen doyman bu kes GOG MOGOG (iyi-kotu) ilan edilip Haçfa Seferleri tekrar başlatıl dı. ABDnin ton donem haşkanlann sovkmknnde yeni poli-tikalann sOvîcmlen açıkça görülmektedir

1948’de İsrailin kurulması, Yahudilerin, yUyıllar One sürgün edildikleri yerden sonunda İndTde özü geçen yere tekrar donduğu anlamına gelmektedir… İsrail devletinin kurulması, İndi kehanetinin gerçekleşmesidir. -Eski ABD Başkanı Jmmy Carter-

Aşikâr ki. Eski Ahifteki eski peygamberlerimi! ve At-mageddonla ilgili önceden haber verilmiş alametler geri dönüp baktığımızda, acaba olacaktan görecek nesil bir miyiz? diye merak ediyorum… inanın bana, bu kehanetler açık Ur şekilde yaşamakla olduğumuz şu günleri tasvir ediyor Etki ABD Başkanı Ronald Reagan

İrak müdahaleci başladığı günlerde Başkan Bush, Bu Ur Haçlı seferidlı diyerek ağandaki baklayı çıkarmıştı. Fransayı Magog-Gog, iyi- kotu aava için yanında isleyen Buah. Pranaa Cumhurbaşkanı )acqurt Chiraca yazdığı mektupla Cumhur-baykanıru tam anlamıyla şoke etmeyi başannştf Magog ve Gog kavramlarından yani lyi-Kötû (Yecüc MwOc) savaşından bahsetmişti Chirac. Once Uman ne anlama geldiğini din uz-

mantarım danışmışı. Sonra da bu felsefeyle bir sav. başla tılamayacaftım söyleyip. Bushun yanında yer almayacağını kati bir diUc ifade tmlşll. ABDdc Bvan|elwUr 1987de Protestan nüfusun % 41lik bir dilimini duyururken, 2004 e gelindiğinde bu oran yüıdc 54 e ulaşmıştır. 2002de CNN ve Time lün bildirdiğine göre ABD halkının %39u İndi deki Vahiy bölümünde anlatılanlara inanmaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001den sonra bu düşünceye inananların oraranda artma oldu. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerikada, Evanjelistlerln aayıu 100 milyonu akmıştır. 1950 yılmda tüm dünyadaki sayılan 4 milyon kadarken,

2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonu aştıkları görülüyor.

ABD, modem çağdaki ilk laik devlet olmasına rağmen, belki Malta istisna, butun ülkelerden daha çok kiliseye bağlıdır. Bu (İlkede 300den fazla Hıristiyan cemaati vardır ve Amerikalıların %60ından fazlası bunlardan birine üyedir ve %40ı her hafta kiliseye gitmektedir. Bu oran İngilterede %14, Fransada ise %12dir.