Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Hz. İsa’nın Tekrar Yeryüzüne Gelişi

Pavlus Hıristiyanlığının Hz. İsa ile ilgili iddiaları

Hıristiyanlık denildiğinde sanırım herkesin aklına hemen Pavlus gelir. Hz. İsa’nın ayrılışından sonra geride kalan

Havarilerin arasmda iki önemli şahsiyet görülür. Biri Kudüs’teki Havarilerin lideri olan Hz. İsa’nın kardeşi lider Yakup, diğeri daha çok Roma İmparatorluğu topraklan olan Anadolu ve Ege kıyılarında ki, daha çok Yahudi olmayan eski Yunanlılara (Grekler) misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Aziz Pavlus’tur. İncil’de bu iki gurup arasmda büyük çatışmalar olduğu görülür ve son derece önemli teolojik farklılar göze çarpar.7 Hıristiyanlıkta ilk yazılı metinler İncil’deki Pavlus’un mektuplarıdır. Konsillerde İncil’e girecek kutsal metinleri seçiminde de Pavlus’un teolojik temelleri ölçü alındığı bir gerçektir. Konumuzun tam anlaşılması için, Hz. İsa hakkında İncillerde olan tanımlamalar üzerinde durmamız gerekir. Pavlus tam bir Mesih tutkunudur. Zaten Hıristiyan dininin ismi de Yunanca Mesihçiler anlamına gelen Hristianos’tan türemiştir (İncilElçi. İşi. 11.26). Pavlus tam bir Mesih tutkunudur dedik. Pavlus’un Mesihi, çarmıhta insanların günahı için canını fidye olarak vermiş, çarmıhta ölümünden 3 gün sonra dirilmiş, göğe Tanrı’nın yarana alınmış ve kıyamete yakın tekrar dünyaya gelip inananlarını kurtaracak bir Mesih’tir. Pavlus’un İsa’sı sıradan bir insan olmayıp, Tannsal

özellikler taşıdığını iddia ettiğinden, dünyanın sonunda insanları bizzat kendi Tanrı gibi yargılayacaktır. Bu durumda kitabımızın ana konusu olan kıyamet savaşı, Tarot falı gibi Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar gelişiyle doğrudan ilgili olduğundan, Pavlus ve onun bu teolojik esaslarının doğruluğu üzerinde de durmamız gerekiyor. Bu sebeple Pavlus Hıristiyanlığının doğruluğunu da sorgulayacağız. Diğer peygamberler gibi bir insan olan Hz. İsa’ya, ilk Tanrısal özellikler kazandıran Pavlus’tur. Pavlus’tan sonra İznik konsilinde M.S. 325 yılında alman kararlarla Hz. İsa, tam Tanrı’ya eş teslisin bir Tanrı’sı ilan edildi. Hıristiyanlıkta Teslis inancına göre TanrıTarot falı gibi, BabaOğulKutsal Ruh’tan oluşan üç şahsiyete sahiptir. Hıristiyan inancında Hz. İsa, Tanrı’ya eş tam bir Tanrı’dır. Yalnız Pavlus’un Mesih

İsa’sı, tesliste Tanrı’ya eş bir Tanrı değildir. Tanrının Oğlu lakaplı Baba Tanrı’dan aşağı derece bir kutsal kişidir:

“3Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baha’ya, Rabhimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun! (2.Korintlilerl)

27Çünkü “Tanrı her şeyi Mesih’in ayaklan altına sererek O’na bağımlı kıldı.” “Her şey O’na bağımlı kılındı” sözünün, her şeyi Mesih’e bağımlı kılan Tann’yı içermediği açıktır.

28Her şey Oğul’a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tann’ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tann her şeyde her şey olsun.” (l.Korintliler15)