Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Hıristiyanlıkta Mesih İnancı

Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla Tevrat’ın içeriği hakkında verdiğimiz bilgi gibi İncil hakkında da biraz bilgi verelim. Hıristiyanlar, Müslümanlıkta olduğu gibi, Allah’tan Hz. İsa’ya İncil diye bir kitap indirildiğini iddia etmezler. Hıristiyanlara göre İncil, Hz. İsa’nın ölümünden sonra, M.S. 60110 yılları arasmda insanların arasmda dolaşan Hz. İsa hakkındaki sözlü geleneklerden toplanarak (Luka1, 13) yazılmış kitapların içinden, M.S. 4 yüzyılda seçtikleri 27 kitabı resmi İncil olarak kabul ederler. Bu kitapçıklardan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Hz.İsa’nın»hayatını anlatan eserlerdir. Daha sonra gelen yine Luka’nm Tarot falı gibi yazdığı iddia edilen “Elçilerin işleri” kitapçığı önemli Havarilerin misyonerlik faaliyetlerini anlatır. Arkasından Pavlus ve diğer önemli Havarin 22 adet kitapçığı gelir. Havari Pavlus’a ait 13 adet mektup bulunur. Bu yüzden Hıristiyanlığın temelleri, Pavlus’un öğretileri üzerine kurulmuştur. Böylece İncil toplam 9 farklı yazarın yazdığı 27 kitapçıktan oluşur. Her ne kadar bu kitapları insanlar yazmış olsa da, kilise bu kitapların Tanrı tarafmdan ilham edildiğine inanır. Hıristiyanlık “Mesih temeli üzerine kurulmuş” bir dindir demek, belki de en doğru tanımdır. İncillere göre Hz. İsa, Yahudiler’in beklediği kurtarıcı Mesih’tir. Hıristiyan ismi işte bu Yunanca kelimenin Mesihçiler anlamına gelen şekli Hristianos’tan türemiştir:

“Rabhin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.

Melek onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, D avut’un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir” (Luka2)

Yalnız burada çok önemli bir fark gözlenmekte… İncillerdeki Mesih Yahudilerin beklediklerine uymamaktadır.

Buradaki Mesih dünyevi bir insan ve kral değil bir Tanrı’dır. Bunu Yuhanna İncili’nin başlangıcında çok açık görmekteyiz:

Başlangıçta söz vardı. Söz Tann’yla birlikteydi ve söz Tann’ydı.

Başlangıçta O, Tann’yla birlikteydi Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.” (Yuhanna1)

Yahudiler kendileri için kurtarıcı bir Mesih beklerken, Hıristiyanlar da ise Mesih bütün Yahudi olsun olmasm bütün inananlar için bir kurtarıcıdır. Hz. İsa’nm doğumu İnciller iyi incelendiğinde önümüze iki farklı tarih çıkmaktadır. Markos İnciline bakılırsa (Markos2) Kral Hirodes’in ölümünden 2 yıl önce M.Ö. 6, Luka İnciline göre ise Suriye Valisi Kirinius zainanındaki nüfus sayımından yola çıkarak hesaplandığında ise M.S. 6 olmaktadır. Yine bir Incil’e göre 1, 5, diğerine göre 2, 5 yıl Kudüs ve kuzeyindeki Celile bölgesinde irşad faaliyetlerinde bulunuyor. Birçok keramette bulunarak Yahudileri uyarıyor. Ama nedense Yahudiler kendisini beklenen Mesih olarak kabul edip arkasına düşmüyorlar. Kendisine çok az kimse inanıyor ve sonunda Yahudi din adamları tarafından bozguncu olarak tutuklanıp Roma Valisine çarmıhta ölüm cezasma çarptırılması için veriliyor. İncillerdeki anlatıma göre, Çarmıhta ölüm cezasma çarptırılan Hz. İsa üç gün sonra gömüldüğü mezardan dirilip kendisine inananlara görünüyor. Bir müddet yaşayıp bu kez ikinci defa kendine inananları kurtarmak için gelecek; insanları kurtarıp, yeryüzünde Tanrısal bir krallık kurarak yarım kalan kurtarıcılık misyonunu tamamlayacağına inanılmaktadır:

Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O’tıa yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.

İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, tnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. “(Markos14)

Hıristiyanlara göre Hz. İsa’nın bu ikinci kez gelişi Tevrat’taki Daniel kitabında verilen kehanetteki insanoğlu tanımıyla beklenen Mesih’tir:

13″Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden heri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi.

14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.” (Daniel7)

15″ Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.

24″Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.” (Daniel9)

Bu durumda Yahudilerle Hıristiyanlar arasmda önemli bir fark göze çarpmaktadır. Yahudiler yeni bir kurtarıcı şahsiyet beklerlerken, Hıristiyanlar ise Hz. Isa’nın ikinci defa asıl yarım kalan Mesihliğini tamamlamak için beklerler. Yani Hıristiyanlarda Hz. İsa’nın beklenen Mesih görevini henüz tamamlamadığını söylemektedirler, ikinci defa geldiğinde kendilerine inananları kurtarıp, bin yıl yeryüzünde Tanrısal bir krallık kurarak yarım kalan kurtarıcılık misyonunu tamamlayacağına inanılmaktadır:

5îlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi.

6İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı’nın ve Mesih’in kahinleri olacak, O’nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler” (Vahiy20)