Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Evanjelikler

Evanjeliklere yardımcı olmak amacıyla, günümüze dönük kutsal kitaplarda tanımlanan Babü e en çok benzeyen devletin ABD olduğunu belirtmiştik. Eksik kalan önemli bir sembol daha var. Bu da Kutsal Kitaplarda genişçe tanımı olan, Anti-CristhDeccaTdir. Genelde bütün dinlerin inananlarım az çok bu konuda uyardığı görülmektedir. Bu uyarılardan dolayı dindarlar, yaşadıkları her dönemde, hep bu din karşıtı gelişmeye karşı uyanık olmuşlardır. Eski devirlerde daha çok, devletlere hükmeden krallar olduğundan, hep dine ve dindarlara zulmeden kral olan insanlar, Deccal olmakla itham edilmişlerdir. Günümüzde bu tanıma uyan bir araştırma yaparsak, bir insandan ziyade, bir fikir akımı, bir sistem, teşkilat olması daha mantıklı görünmektedir. Bu açıdan olaya bakarak, Evanjeliklerin tanımına uyan din ve Mesih karşıtı bir gelişme açısından YENİ DÜNYA DÜZENİNİ sorgulamayı ele alacağız. Bu düzenin görünür uygulayıcısının ABD olduğu bir gerçek. Vahiy kitapçığındaki kehanetlerle YENİ ROMA-BABİL tanımıyla, en fazla ABDnin uyuştuğunu görmüştük. Şimdi ABDyi ve Yeni Dünya Düzeni’ni kimlerin kurup yönettiğine bir bakalım. Daha önce ABDnin kimler tarafından ve nasıl kurulduğu üzerinde biraz durmuştuk. Bir devletin parası, o devletin bir nevi kimlik kadıdır. Devletler bayrağı ve parasıyla tanımlanırlar. Şimdi kaldığımız yerden ABDnin parasmı inceleyerek konuya devam edelim. Çünkü bu yeni düzeni anlatan birçok sembolü burada göreceğiz. Devletlerin paralarında milli kimlikler ve semboller resmedilir. Bu anlayışla ABD parasına bir bakalım. 1 ABD Dolarının bir yüzünde, ilk kurucu başkan George Waşington’un resmi vardır. Diğer yüzündeki iki yanda, daire içinde ABD devlet mührü olan semboller vardır. Sol tarafta, piramit ve üstünde ise masonik Tanrıyı sembolize eden göz.

Bu piramit on İki kal ve on Üçüncü kât gOz olmanı; Hz. Ya kup (İsrail) ve on iki oğlu (İsrailin on iki kabilesi) olarak da yorumlanır. Bu sembolün üstünde Latince ANNUTT COEP-TIS. yani BAŞLANMIŞIN TAMAMLANMASI Altta tm NOVUS ORDO SBCLORUM yine YENİ DÜNYA DÜZENİ b diğer anlamı da ’SEKOlER DÜNYA DÜZEN! Av lında ila vazı beraber düşünüldüğünde KURMAYA BAŞLADIĞIMIZ YENİ DÜZENİ BÜlUN DÜNYAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE TAMAMLANACAK Piramitın altında iw Ulumınatınin kuruluş yıh dan yine Latin rakamlarıyla 1776 unhi vcnlımşlir. Doların sağ tarafında İM kartal resminin ağzında yine Latince E PLURİBUS UNUM yani birçokların anamda bir tane veya Tevrat’taki ifadesiyle •SEÇİLMİŞ HALK yazmaktadır. Kartalın üstünde yine meşhur Yahudi sembolü olan Siyon Yıldızı var Bu yıldız küçük on uç yıldıcık tan ol uymuştur. Yine kartalın sol ayağı on Uç ok, sağ ayağı on uç zeytin dalı tutar. Kartalın göğsünde ise Yahudilerce kutsal yedi kollu tamdan simgeci -mbolize edilmektedir. Bu çizgiler yedi koyu, altı açık renktir ve yine toplam on uç eder. Tabi bırikri bu onüç rakamı Kn buta# devletlere ilk katılan onOç eyaleti temsil ettiklerini söylerler. 1776 içinde bu birliğin kuruluş tanhidir derler. Bu kadar t, sadüf de biraz düşündürücü ABDnin kumcuları sembollerini paralaman üze böyk (aşuhışlar. Bu sembollerin Yahudi Kabala kaynaklı, lllunünati-Masohik düşüncenin sembolleri olduğunu artık hepimiz bilmekleyiz. Yani kumculardaki hâkim zihniyet bunlar. Bağımsızlık Bildlrgesinl imzalayan 56 klşldtn 50sinin mason olduğu ve yine aynca ABDnin 43 balkanından 21 İanesinin mason olduğu iddia edilmekledir. Tabi biz ABD yl Hıristiyan bir devlet bilirdik diye düşünenler olabilir. Ama günümüzde görünün her olayın arkasında derin ilişkileri geri planda oyunun asıl baş aktörlerinin bilinenlerden farklı olduğuna çok alıştık. Ayni bir doların üzerindeki piramidin üzerindeki her şeyi kontrol eden göz gibi, piramidin gövdesini ABDnin görünen halkı ve yönelimi kabul edersek, bir de piramidin epesindeki göz gibi, perde arkasında asıl görünmeyen ve yön veren asıl güç vardır.

Dünyanın Jandarması olarak kullandıktan özgürlüklerin sembolü olan ABD halkı, belki de dünyanın en baftunlı ülkesi durumunda. Bu asıl güçlerin yönlendirmesiyle 1913 yılında, ABD parasını basma hakkı kongreden alınarak (ABD merkez bankası), FEDERAL REZERV kanunu ile büyük sermaye gruplarından oluşan özel bir kuruma verilmiştir. Bu dununda ABD hükümeti, para ihtiyacını bu özel Federal Rezerv kuramıma bildirir. Bu kurumda ABDye para basıp verir. Ama bir şartla; faizini ödemek şartıyla. Yani ABD, kendi içinde olduğu halde, sanki yabancı bir devletten veya kuramdan borç para almaktadır. Bu komik durum hakkında ABD Kongre ve Bankacılık ve Para Komitesi Başkanı Wright Patman şu değerlendirmeyi yapmış:

Bugün bu ülkede esasında bizim iki hükümetimiz var. Bir resmi anayasal hükümetimiz var. Bir de esasında anayasamızın sadece kongremize tanımış olduğu para gücünü kullanma yetkisini kullanma yetkisini kullanan bağımsız, kontrol edilemeyen, ikind hükümetimiz var: FEDERAL REZERVİ..

Yine kongre üyesi Louis Mc Fadden bu kuruluş ve çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yapar;

rikan Mı ta afcade dünya banfcanfcfc MMÜB M makta olduğunun arkında dc.ldı Uluslararası bankaalar vc uluslararası sanayiciler tarafından idare edilen bir süper devlet, Oa konusu vc AMAÇ DÜNYAYI KOLHEŞTİK-M EK. Federal Rmrv kendi gücünü saklamak için her çareye başvuruyor, fakat gerçek o dur ki; FEDERAL REZERV HÜ-KÜM ETİMİZİ GASP ETMİŞTİR. O her ey vc t Um dış ilişkilerimizi kontrol etmekledir. Hükümetleri istediği gibi kurup yıkabilmektedir.

Ayni güçler 1921 yılında ABDde önemli yöneticilerini yetiştiren, Dış İlişkiler Konseyim CRFi kurdular. Bu konseyde daha çok Rockafeller ailesinin kontrolünde olmuştur. Halen birçok ABD başkanlannm. dışişleri bakanlarının, hazine bakanlarının vb. yönetici ve politikacılarının bu kurumdan yetiştiğini unutmayalım. Şu an ABDnin bütün üst düzey yöneticileri bu kuramdan yetişmektedir. Tabi sadece ABD değil, diğer dünya ülkelerinin mali durumlarına da el atacak Dünya Bankası. Dünya Ticaret Merkezi ve IMF ile politikacılar ve diğer yöneticilerine yön verecek Bilderberg gibi ulunlar arası kurumlan da kurup, tek elden bir dünya yönetimine doğru adım adım gidilmektedir. 1973 yılında ise bütün dünyayı kapsayacak bir yönetim merkezi olan. Amerika, Avrupa vc Asyayı temsil eden Trilatcnl komisyonu (üçlü komisyon) kurdular. Avrupada işin başında Rothııchildler ililesi bulunmaktadır. Bu kuruluşun amblemi; her biri 6 rakamını andı ‘Kendimizi aldatmayalım Dünya gizli Örgütler tarafından idare edilmektedir Bu Grgutlenn temelinde Dünya Yahudi ligi vardır.

Her şey apaçık ortada Hıristiyanlık. Yahudilik. Protestanlık. Evanjeüzm. Sryonum derken Mr de m Masonluk Kh-mınati karış tı İnsin acaba, bunlann hepsinin hedefi ayni mı diye düşünmeden edemiyor. Acaba birikti bir takım kehanetlerin arkasına gizlenip, kendi hedefleri için olaylara İyon mü veriyor diye merak ediyor. Tabi bu ara bilileri de. Minimi inançtan peşinde giderken, başkalarının emelleri ne İmi hizmet etmekte bunu da iyi düşünmek gerek. Dirileri Fi- j lııtlnde bir devlet kurup, Kudüs merkezli bir dünya hükümeti kurdular ve belki bunlar orada bir tapınak da kurabilirler ama bu gerçekten Süleyman Mabedi mİ olur doğrusu çok emin değilir. Bu kutsal büyük kenti, 42 haftalığına Sodan ve Mısıra çevirmelerinden korkarım. Tabi bu ara binleri de. samimi ınançlan peşinde giderken, başkalarının emelle rıne mi himet etmekte, bunu da iyi düşünmek gerek. Çunku ıın sonunda DECCALden sakınırken, bilmeden onun askeri olmakta var. Yahudi hayranlığından nerdeyse Tanriya tapar g>t onlara itaate başladılar Sonlan hayrola Bizden Söylemen!