Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Burçların psikolojik etkileri

logoPsikoloji

C. G. Jung astrolojiye olan ilgisini birçok kez dile getirmiştir. “Burçlar takımyıldızı ve psikolojik olay ya da doğum haritası ve karakterin niteliği arasında birçok çarpıcı benzeşim durumları vardır” der ve “iyi belirlenmiş bir psikolojik durumun, benzer bir astrolojik konfigürasyona eşlik etmesini oldukça yüksek bir olasılıkla bekleyebiliriz.

Astroloji, psikolojinin uğraşı olan kollektif bilinçdışı gibi simgesel konfigürasyonlardan oluşur”44 diye ekler.
Fransa’da, A. Barbault, aynı günde, “bilinçdışımn incelenmesinde yıldızlar kişinin ve kişiye ait eğilimlerin ve
karmaşaların bir yansısı olarak ortaya çıkarlar diye özetlenebilecek bir savı geliştirir.”

Amerika Birleşik Devletleri’nde Rudhyar da, Freudçı psikoloji, davranışçılık ve “hümanist” psikoloji arasında
yeralabilecek, öncekiyle karşılaştırılabilecek bir çalışma yayınlamıştır. Karmaşa, yaşama olumsuz bir yaklaşımdan doğar; astrolojide a priori iyi ya da kötü bir etki yoktur; astroloji karmaşaları değil, ama karmaşaya yol açabilecek psikolojik krizleri belirlemeye olanak sağlar.

Astroloji değişik yazarlar tarafmdan eylem için bir rehber,45 ya da anksiyeteye karşı bir terapi olarak görülür.
Dışadönüklükİçedönüklük. İngiliz okulu, 1918’de Ey senck’le astrolojinin geleneksel hipotezlerinden birini test etmiştir: Zodyak güneş burçları, sırasıyla erkeksi, doğrudan, etkin ve kadınsı, ölçülü, edilgen,47 psikolojideki adlarıyla dışadönük ve içedönük olurlar. Biri 917 erkekten, diğeri 1.407 kadmdan oluşan iki popülasyon, dışadönük lük skorlarının ortalamalarını nicel olarak belirlemeye olanak veren EPI (Eysenck Personality Inventory) ile test edilmişlerdir. Tek olan her burç için dışadönüklükte yüksek skorlar veren sonuçlar, astrolojik hipoteze uygun gözükürler.48 Eysenck bu yeni sonucu ayrıntılı bir biçimde bizzat inceler ve test edilen bazı kişilerin güneş burçlarını biliyor olmalarının yapmış olabileceği etkiyi dışlamaz.

Burada, bu güne dek gerçekleştirilen tüm deneylerde, kişilerin kendi kendilerini etkilemiş olması olgusuna ilişkin uzun tartışmalar dizisi başlar. Soru sormaya dayanan tüm araştırma türlerinin çok hassas dengelere dayandığı açıktır.
İkisi Kanada’da,49,50 biri lngiltere’de51 ve sonuncusu Güney Afrika’da yapılan52 ve yazın doğan kişilerin daha dışadönük olduğunun gözükmesiyle dışavurum ölçeğinde mevsimlere bağlı bir fark gösteren bir çalışmaya ait dört tekrarlama olumsuz sonuçlar yermiştir.

Gene de iyi bir astrolog için yalnızca doğumdaki güneş burcuna dayanan bir deneyin başarılı olma şansının çok az olduğunu belirtmek gerekir: I. bölümde bir doğum haritasının psikolojik analizinde gözönüne alman birçok bileşenden sözetmiştik; popülasyon örneklemesindeki tesadüf, köşelerdeki gezegenler gibi daha önemli başka bileşenlerin gizlediği güneş burcunun etkisinin ortaya çıkmamış olmasına yol açmış olabilir.