Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


ANTİK YAYILMADAN KOPERNİK DEVRİMİNE ASTROLOJİ

Evrenlerin Doğal Seçilimiİskenderiye’de Ptolemaios, Tetrabiblon’uyla, daha o dönemde eski bir teknik olan astrolojiye neredeyse evrensel bir biçim verirken, Roma İmparatorluğu, Arap dünyası ve Avrupa’nın batısı bu konuyla çok yakından ilgilenmekteydi.

Tartışmasız kabul gören yermerkezliliği değiştirerek önemli bir aşamayı belirleyen Kopemik Devrimi’ne dek, tarihsel olaylar açısından çok zengin bu 15 yüzyıl içinde astrolojinin Batı’daki serüvenini incelemek yararlı olacaktır. [1,26,32’den 35’e]

Roma
Hoşgörülü yapılarıyla Romalılar’m genel olarak Do ğu’ya ait birçok din ve yıldız öğretilerine pek fazla karşı çıkmadıkları görülür. Roma’da birçok inanç kabul görmüştür. Kökeni köylüler ve askerlerden oluşan, bilimden çok siyasetle ügilenen bir halk olmalarına karşın Romalılar’da astroloji, Doğu uygarlıklarının sızmasıyla eşzamanlı olarak, temelleri değişmeksizin yerleşir. Burada çoğu zaman imparatorluğun yoğun siyasal hayatıyla ve ayrıca doğmakta olan Hıristiyanlık’la ilişkili olarak çeşitli hasımlar ve koruyucular, iyi ya da kötü olaylarla karşılaşacaktır. Daha sonra, imparatorluğun çöküşünden önce Grekoromen paganizmi ninkine bağlı olarak bir gerileme başlar.

Cicero (Î.Ö.10643) birçok yazısında astrolojiyi ele alır: Tanrıların Yapısı Üstüne, Kehanet Üstüne, Kader Üstüne. Yakın arkadaşlarından bir tanesi de Yunan ve Mısır astrolojisinin belli başlı konumlarını iyi tanıyan Nigidius Figi lus’tur. Diğer bir bilgin astrolog olan Foriteius Capito ise ayni dönemde astrometeoroloji üstüne konumlar yazar. Astroloji yükselme devrimdedir. (Î.S.30 ve 100 yıllan arasmda en güçlü dönemindedir ve siyasal bir rol oynayacaktır.) Roma soylulan yıldızların herşeye kadir olduğuna inanmaktadır. Sezarlar’m politikaları astrologların öğütlerinden etkilenir. Augustus, üstünde muhtemelen kendi Güneş burcu olan Oğlak tasvirinin yeraldığı bir para bastırır.

Yıldızların etkisine olan inanç, sonradan Tiberius’a bağlanacak olan ünlü astrolog Thrasylles’in saray erkânına katılmasıyla güçlenir. Burçlan çağnştıran birçok mücevher ve duvar süsünün de kanıtladığı gibi, astroloji tüm Roma toplumunda modadır. Tarihçi Suetonius’un yazdıklarından günümüze bir konuda birçok öykü gelmiştir. Virgilius, Ovidius, ve Horatius da yıldızlarla ilgilenmiştir. Ovidius, îbis’te bir düşmanın horoskobunu tam bir doğrulukla çizer. Augus tus’un hüküm sürdüğü devirde Manilius, içinde temel olarak Helenistik tekniklerin yeniden ele alındığı, imparatora adanmış uzun bir astrolojik şiir olan Astronomicus’ları yazar.